Regulamin schroniska

REGULAMIN

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Płocku

 

 1. WARUNKI OGÓLNE
 2. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, dalej zwane Schroniskiem jest jednostką organizacyjną Spółki SITA Płocka Gospodarka komunalna Sp. z o.o. , 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 31
 3. Schronisko jest zlokalizowane w Płocku, ul. Parowa 20, 09-400 Płock
 4. Schronisko jest czynne w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00
 5. Osoby zainteresowane zwiedzaniem Schroniska są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz dla w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 14.00
 6. Kontakt: Tel/fax 24 262-47-99; email: plock.schronisko@sitapolska.com.pl
 7. Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta bezdomne zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 16 z dnia 21. 08. 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.).
 8. Schronisko działa zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657).
 9. Wszyscy pracownicy Schroniska dbają o zachowanie zasad humanitarnego traktowania zwierząt przebywających w Schronisku.
 10. Na terenie Schroniska zabrania się w szczególności:
 11. spożywania alkoholu,
 12. wstępu osobom nietrzeźwym,
 13. drażnienia zwierząt,
 14. Na terenie Schroniska osobom postronnym zabrania się w szczególności:
 15. wstępu na teren Schroniska oraz zbliżania się do zwierząt bez asysty lub zezwolenia pracownika Schroniska,
 16. otwierania furtek wybiegów, wkładania rąk przez siatkę ogrodzeniową wybiegów,
 17. wprowadzania swoich zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska,
 18. karmienia zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska.

 

 1. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA SCHRONISKA
 2. Do podstawowych zadań Schroniska należy:
 3. zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierząt w nim przebywających – zgodnie z ich podstawowymi potrzebami,
 4. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku,
 5. przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki do bytowania,
 6. prowadzenie ewidencji przyjmowanych zwierząt oraz ewidencji zwierząt przekazanych do adopcji.
 7. zapewnienie właściwej opieki lekarsko –weterynaryjne które jest realizowane poprzez Gabinet Weterynaryjny :
 • siedzibą Gabinetu Weterynaryjnego jest Schronisko dla Zwierząt w Płocku
 • gabinet weterynaryjny działa na podstawie:

–        Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt/Dz. U z 2004 Nr 11 poz. 95

–        Przepisów wykonawczych do ustawy

 • zadaniem Gabinetu Weterynaryjnego jest wyłącznie świadczenie usług weterynaryjnych polegających na leczeniu i zapobieganiu chorbom psów i kotów znajdujących się w Schronisku
 • funkcje kierownika gabinetu weterynaryjnego pełni lekarz weterynarii
 • gabinet weterynaryjny jest wpisany do Ewidencji Zakładów Leczniczych dla zwierząt prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną.

 

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA
 2. Do schroniska przyjmowane są bezdomne i bezpańskie zwierzęta z terenu Miasta Płocka.
 3. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od ich właścicieli i nie prowadzi działalności hotelowej na swoim terenie.
 4. Do Schroniska nie są przyjmowane zwierzęta, które okaleczyły człowieka lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną .W takim przypadku Schronisko niezwłocznie powiadamia Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z Dz. U. 205.13.103
 5. Zwierzęta przyjmowane są do Schroniska przez Kierownika Schroniska lub Lekarza weterynarii w dni powszednie do godz. 15:00
 6. Wszystkie zwierzęta przyjmowane do Schroniska wprowadzane są do ewidencji, zawierającej dane dotyczące zwierzęcia, a w szczególności:

z uwidocznieniem daty przyjęcia, nr karty, gatunku i płci, maści, wieku,

terminu kwarantanny , szczepień, identyfikacji, adopcji, zdarzeń losowych

 1. Oględzin nowo przybyłego zwierzęcia dokonuje lekarz weterynarii
 2. Zwierzęta przyjmowane do Schroniska zostają poddane 15 dniowej kwarantannie w oddzielnych boksach. Zwierzęta chore umieszczane są w osobnych boksach.

 

 1. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI W SCHRONISKU
 2. Minimalny czas kwarantanny w Schronisku wynosi dla psów i kotów 15 dni
 3. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych należy :
 • Na bieżąco usuwać nieczystości
 • utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości
 • odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia zamknięte dla zwierząt chorych ,szczeniąt oraz przetrzymywanych w izolatkach
 1. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy :
 • odświeżyć lub wymieniać posłania zwierząt, aby były czyste i suche
 • poddawać zwierzęta zabiegom zootechnicznym,
 • u zwierząt chorych stosować wskazane przez lekarza weterynarii leki i zabiegi
 • zgłaszać lekarzowi weterynarii oraz kierownictwu o zauważonych u zwierząt objawach chorobowych
 • karmić zwierzęta zgodnie z ustalonymi normami żywieniowymi
 • przestrzegać właściwych zasad pojenia zwierząt

 

 1. Zwierzęta przebywające w schronisku będą poddawane zabiegom sterylizacji lub kastracji. Decyzję o przeprowadzeniu zabiegu podejmuje lekarz weterynarii

 

 1. Stosować przyjęte procedury DDD –dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji

 

 1. WYDAWANIE ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA
 2. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą zostać wydane nowym właścicielom po przebyciu kwarantanny.
 3. Zwierzę może być wydane nowym właścicielom po uprzednim szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz zbadaniu przez lekarza weterynarii.
 4. Właściciele zwierząt, które trafiły do Schroniska mają prawo je odebrać po udowodnieniu swojej własności i uregulowaniu kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku. Jeżeli właściciel zwierzęcia, które trafiło do Schroniska nie zgłosi się po nie w terminie 15 dni od przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, może ono być wydane nowemu właścicielowi. Dane nowego właściciela nie mogą być ujawnione.
 5.  Każda osoba odbierająca zwierzę ze Schroniska zobowiązana jest do:
 • obejrzenia zwierzęcia i zapoznania się z informacjami o nim przekazanymi przez pracownika Schroniska
 • posiadania odpowiednich przyborów potrzebnych do zabrania zwierzęcia – szelek, obroży, smyczy, itp.,
 • podpisania umowy adopcyjnej.
 1. Osoby adoptujące zwierze ze Schroniska oraz właściciele odbierający własne zwierzęta zobowiązani są do podania danych osobowych oraz wypełnienie kwestionariusza adopcyjnego ( załącznik nr 3) oraz zobowiązania adopcyjnego (załącznik nr 4)
 2. Kierownik bądź wyznaczony przez niego pracownik administracji odnotowuje w rejestrze zwierząt dane osobowe i nr dowodu osobistego lub prawo jazdy osoby zabierającej zwierzę, która potwierdza dane własnoręcznym podpisem oraz wydaje dokument za pobraną opłatę wg obowiązującego cennika (załącznik nr 5)
 3. Zasady wydawania zwierząt są wywieszone w Schronisku w widocznym miejscu.
 4. Schronisko we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi może prowadzić kontrolę warunków w jakich adoptowane zwierzę przebywa i udziela ewentualnych wskazówek nowemu właścicielowi
 5. Schronisko nie wydaje:
 • zwierząt osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,
 • zwierząt osobom nietrzeźwym lub innym osobom, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią zwierzętom należytej opieki,
 • osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami
 • zwierząt chorych – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt lub też osoba adoptująca zwierzę zobowiąże się pisemnie do ich dalszego leczenia,
 • szczeniąt przed ukończeniem 8 tygodnia życia,
 • szczennych suk i kotnych kotek.

 

 1. EUTANAZJA ZWIERZĄT
 2. Decyzję o eutanazji zwierząt podejmuje Lekarz weterynarii w porozumieniu z Kierownikiem Schroniska
 3. Eutanazja może być dokonywana wyłącznie przez lekarza weterynarii, zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 4. Fakt i przyczynę eutanazji zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt
 5. Eutanazja jest dokonywana w schronisku

 

 1. OPŁATY ZA PRZYJĘCIE ZWIERZĘCIA DO SCHRONISKA
 2. Stawki opłat określa Zarząd Spółki w formie zarządzenia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Schronisko dla zwierząt jest jednostka organizacyjną SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. i działa Na warunkach komercyjnych
 3. Schronisko podlega nadzorowi i kontroli przez upoważnione organy i jednostki nadrzędne.
 4. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiedzialność ponosi Kierownik Schroniska.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania

 

 

 

Załączniki do regulaminu:

 

 1. Oświadczenie osoby doprowadzającej psa/kota bezpańskiego
 2. Kwestionariusz adopcyjny psa/kota
 3. Zobowiązanie adopcyjne psa/kota
 4. Cennik
 5. Załącznik w/s dokumentacji prowadzonej w Schronisku dla zwierząt w Płocku
 6. Załącznik w/s przeprowadzania kwarantanny, kwalifikowania zwierząt do adopcji oraz dokumentowania tych czynności
Go to Top